Všeobecné aukční podmínky

VŠEOBECNÉ AUKČNÍ PODMÍNKY
1. Vyvolávací cena je vždy cenou minimální. Aukční los se prodá příklepem tomu, kdo
nabídne nejvíce. Písemné nabídky mají vždy přednost před nabídkami v sále, při více
shodných nabídkách u písemných příkazů má přednost účastník, jehož příkaz přišel dříve.
V písemném příkazu je třeba řádně vyplnit přiložený formulář a uvést maximální cenu, kterou
je dražitel ochoten za položku zaplatit. U všech losů vydražených na příkaz nebo v sále,
připočítáváme 15% přirážku + 21% DPH, tj. celkem 18,15% z dosažené ceny. Neprodané
losy lze s přirážkou 7% + DPH zakoupit po aukci v místě konání, osobně, písemně nebo
telefonicky do 4 dnů po skončení aukce.

2. U losů zakoupených v aukci lze reklamovat pouze skryté vady. Vady zjevné z popisu nebo
příp. vyobrazení reklamovat nelze. Reklamace na kvalitu se vyřizují ihned v aukčním sále,
jinak kupující ztrácí nárok na reklamaci. Losy označené zkratkou KVP, nelze reklamovat při
nákupu vůbec. Při písemném zaslání nebo převzetí zásilky na dobírku je možné reklamovat
kvalitu losů do 7 dnů po obdržení zásilky. Sbírky a partie známek nebo jednotlivé známky
z nich, nelze reklamovat v žádném případě !

3. Pořadatel se zavazuje dražit vždy nejvýhodněji tak, že přihazuje vždy o jeden příhoz
výše než je nižší písemný příkaz, nabídka z internetu, po telefonu nebo cena nabídnutá
přítomnými v sále.

4. Písemné nabídky, nebo případné reklamace zasílejte na adresu: Filatelie Jaroslav Thraumb, Vacínova 3, 180 00 Praha 8. Mobil: 603 844 189. Email: j.thraumb@seznam.cz

5. Losy přiklepnuté písemným příkazem posílá aukční fi rma v cenném psaní na dobírku nejpozději
do 10-ti dnů po aukci. Fix. poštovné ČR - R 􀀕 80 Kč, CPS 100 Kč + 90 Kč
za příp. dobírku, R dopis Evropa 200 Kč, CPS dle dohody, R dopis do zámoří 300 Kč,
zasílání CPS a sbírek do ciziny nutno dohodnout předem. Posílání sbírek po ČR
s příplatkem 100 Kč za sbírku, která nejde poslat v CPS s ostatními aukční losy.

6. Právní vztahy, jejichž předmětem je aukční zprostředkování koupě a prodeje fi latelistického
zboží se řídí platnými předpisy a podle výše uvedených bodů. Nad rámec obecně platných
předpisů fi rma Jiří Majer garantuje pravost ověřených i neověřených známek po dobu
3 let, ode dne prodeje v aukci. Po uplynutí této lhůty, již není nárok na vrácení peněz !
7. Aukční losy je nutné zaplatit do 15-ti dnů po jejich obdržení, aukcionář může při nedodržení
tohoto termínu účtovat 1,5% z celé částky za každý kalendářní měsíc.
 
PODMÍNKY PRO ÚČASTNÍKA ON-LINE AUKCE
8. Pro účastníka On-line aukce je nutná registrace, která se provádí na našich webových
stránkách podle direktiv uvedených na těchto stránkách: www.aukce.czechstamp.com. Registrace
musí být schválena aukcionářem, uzávěrka registrace je jeden den před pořádáním každé
aukce nejpozději v 21,00 hodin. Vaše staré registrace platí stále i v dalších aukcích.

9. Po schválení registrace se může zákazník účastnit aukce po internetu. Podmínky jsou
stejné jako při účasti v sále nebo při zasílání písemného příkazu. Každý účastník má také
stejná práva jako ostatní zákazníci při eventuálních reklamacích, které je nutno uplatnit co
nejdříve.

10. Uzávěrka písemných příkazů u On-line aukce je v předvečer konání aukce ve
21,00 hodin. Po této době nebudou příkazy akceptovány.
 
PODMÍNKY PRO PŘÍJEM ZBOŽÍ
11. Na veškerý fi latelistický materiál převzatý do aukce obdrží majitel písemné potvrzení.

12. Pořadatel aukce je plátcem DPH. Pro prodávající ze zemí mimo EU platí povinnost podle
§ 90 celního sazebníku, uhradit sníženou 15% sazbu DPH z konečné hodnoty prodaného
zboží. Částku hradí aukcionář a odečítá ji z konečného vyúčtování zákazníka.

13. Pořadatel má právo nabídnuté losy do aukce odmítnout. V případě dohody může
aukcionář zajistit ověření pravosti, případně atest u znalce na náklady původního majitele.

14. Z prodaných losů aukční firma odečítá provizi 10 % + DPH

při vyvolávací ceně pod 3 000 Kč;  5% + DPH při vyvolávací ceně 3 000 - 30 000 Kč.
U losů nad 30 000 Kč je provize 0%

Za každý i neprodaný los může být účtován prodávajícímu manipulační poplatek 20 Kč + 21% DPH, tj. 24, 20 Kč za každý los. Prodané losy proplácíme po předchozí dohodě do 10 dnů po aukci. Neprodané losy vracíme poštou v cenném psaní, nebo si je můžete vyzvednout osobně.

15. V případě, že majitel odstoupí od prodeje před pořádáním aukce, zaplatí pořadateli
manipulační poplatek ve výši 5% + DPH z vyvolávací ceny losu.

17. Požadované ceny jsou uvedeny v Kč a zvyšování nabídek se řídí touto stupnicí:
100 Kč 500 Kč 20 Kč
500 Kč - 1 000 Kč 50 Kč
1 000 Kč - 2 000 Kč 100 Kč
2 000 Kč - 10 000 Kč 200 Kč
10 000 Kč - 50 000 Kč 500 Kč
50 000 Kč - 100 000 Kč 1 000 Kč
100 000 Kč - 500 000 Kč 5 000 Kč
  nad/over 500 000 Kč 10 000 Kč

Poznámka: Známky Československa, České republiky, Protektorátu Čechy a Morava, Slovenska a Sudet jsou číslovány dle katalogů Pofis nebo Trojan (není-li uvedeno jinak)

 

Vysvětlivky

První číslo je pořadové číslo losu, následuje popis losu, vpravo je vyvolávací cena v Kč. Při popisování losů jsou použity obecně užívané zkratky a značky.

The first number is the number of the lot. It is followed by a description of the lot. At right is the reserve price in Kč. In the description of the lots generally accepted signs and symbols are used :

** nepoužitá - svěží bez nálepky / mint - unhinged
* nepoužitá - s nálepkou nebo stopou / mint - hinged
(‘) bez lepu / mint without gum
/ razítkovaná / used
‘/‘‘ s nálepkou a svěží / with a hinge but fresh
\ výstřižek / on piece
2 celistvost, celina, FDC / Cover, postal card, FDC
zn. známka / Stamp
R doporučený / registered
Ex expres / express
ZT zkusmý tisk / trial print
DV desková vada / plate fault
DČ deskové číslo / plate number
ST spojené typy / joined types
LH ležmý hřeben / horizontal comb perforation

zk. zkoušel / Expertizet by
Da Darmietzel
Fi Fischmeister
Gi Gilbert
Ka Karásek
Kk Kracík
Le Lešetický
Mr Mrňák
Pi Pittermann
St Stupka
Ša Šablatúra
Tri Tribuna
We Weisenstein

TL tiskový list / sheet
PL přepážkový list / printing sheet
pk. průsvitka / watermark
PP polní pošta / field post
dvl drobná vada lepu / minor gum fault
KVP kvalita k prohlédnutí / quality should be inspected
kzy krátké zuby / short perforations
DR denní razítko
PR příležitostné razítko
D.T. datum tisku

 

Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 Aukce Jiří Majer | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Design by arcsin